Par skolu

Mazozolu skolas bilde ziemā.

Pašā Latvijas ģeogrāfiskajā viducī, Latvijas augstākā kalna GAIZIŅA rietumu pakājē, lielu mežu ieskauts, līkumotās OGRES upes krastā, atrodas Ogres novada  attālākais pagasts – MAZOZOLI.

Ogres novada kartē Mazozolu pagasts meklējams ZA daļā uz robežas ar MEŅĢELES un TAURUPES pagastiem, kā arī ar CĒSU un MADONAS bijušajiem rajoniem.

Lielākās apdzīvotās vietas- BRAKI, MAZOZOLI un OGRESMUIŽA. Attālums līdz Rīgai- 86 km, līdz Ogrei- 57 km. Platība 100,7 km2, iedzīvotāju skaits ap 600.

Izglītības vēsture šajā apvidū aizsākusies 1775. gadā, kad tiek dibināta Ogres draudzes skola, kuru vadījis draudzes ērģelnieks G. Rubīns.

No 1870.- 1877. gadam tajā pašā ēkā pastāvējusi G.Rubīna meitas – A. Rubīnas privātskola.

1874. gadā tika uzcelta OGRES četru klašu pamatskola, kura pārbūvēta 1924. gadā kā OGRES sešu klašu pamatskola. Skola bijusi pati skaistākā visā Cēsu apriņķī. Tā izpostīta 1945. gadā aviācijas uzlidojuma laikā.

Pēc kara skola atradusies “Burtnieku” un “Stūrīšu” mājās, bet no 1952.- 1999. gadam bijušajā pagastnamā “Vecogre”.

1999. gada 1. septembrī ekspluatācijā tiek nodota jaunceltne pagasta centrā pie bijušā bērnudārza, kuras celtniecībā finansiālu palīdzību sniedz katoļu draudze no Holandes Oldenzaales pilsētas.

Vērtības

Mūsu skolas uzdevums ir sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Organizējam dažādus valstiskus un patriotiskus pasākumus.

Personības pilnveidošana ir apzināts process, kura laikā mēs labāk iepazīstam paši sevi, lai izkoptu jaunas prasmes, spējas vai īpašības, ar mērķi vadīt laimīgāku un piepildītāku dzīvi. Mūsu skolā lielākais akcents tiek likts  uz darbu pašam ar sevi, kas  notiek dažādos veidos – sevis labāka iepazīšana, jaunu ieradumu veidošana, attieksmes mainīšana, savu sapņu un vēlmju apzināšanās, lasīšana u.t.t.

Personības pilnveidošanas procesā  paši sev uzdodam jautājumus:  Ko es patiesi vēlos dzīvē sasniegt? Kāds cilvēks es vēlos būt – kādām īpašībām man būtu jāpiemīt?  Vai man ir skaidri savi personīgie mērķi un ambīcijas? Vai mani ikdienas lēmumi un rīcība ir saskaņā ar to, par kādu personību vēlos kļūt?

Ieviešot kaut vai nelielas izmaiņas savā ikdienā, mūsu skolā katram tiek dota iespēja  atstāt pozitīvu ietekmi uz tādām dzīves jomām  kā ieradumi, karjera, veselība, attiecības, garīgums u.t.t., ko nodrošinām, organizējot sporta un kultūrmasu pasākumus, interešu izglītības nodarbības, ekskursijas, konkursus, sacensības un citas aktivitātes.

Mūsu skolai atbildība ir viena no kvalitātēm, ko saistām ar veiksmīgu sadarbību ar skolēniem un vecākiem, kas virzīta uz skolēnu labklājību. Bez tās nevar, bet ar to nepiedzimst – tā jāapgūst kopīgi sadarbojoties.

Vide ir nosacījumi un faktori, kas ietekmē mūs visā dzīves laikā. Mūsu skolā jēdzienu “vide” mēs attiecinām gan uz visu skolas apkārtni kopumā, gan uz tās daļu, kuru veido izglītojamo un darbinieku iekšējā (mentālā), pārveidotā, sociālā un dabas vide, jo  mūsu darbība ir kļuvusi par tik aktīvu apkārtējo vidi veidojošu faktoru, kāds nav bijis kopš dzīvības rašanās uz Zemes.

Projekta “Pagalms zied” izstrādes laikā esam pilnveidojuši puķu, koku un košumkrūmu stādījumu klāstu, mums ir izveidota zaļā klase, slidotava, basketbola laukums, bērnu rotaļlaukums, velosipēdu novietne, trenažieru zāle, novadpētniecības muzejs, pirmsskolas izglītības grupai  pastaigu laukumiņš, ieejai skolā  ir ieklāts bruģis, ar plāksnēm izklāta un attiecīgi noformēta valsts karoga atrašanās vieta, skolas ēkai veikta siltināšana, nomainīts jumta segums, ielikti jauni logi un durvis utt.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojošajam darbam, apkārtnes sakoptībai un labiekārtošanai, atkritumu savākšanas un gaisa kontrolei, atbilstošas materiāli tehniskās bāzes, kā arī drošas iekšējās un ārējās vides nodrošināšanai visām mērķgrupām (personības, sociālajām un sabiedrības).

 

Mazozolu skolas bilde no parādes puses.

Misija

Mūsu skolā mēs skolēnam ļaujam piedzīvot dažādu pieredzi, kas kalpo kā pamats tālākai attīstībai.

Vīzija

Bērnam ir jāaug zinošam, apzinīgam un patstāvīgam, ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.

Mērķis

Mūsu mērķis ir organizēt izglītības procesu, ievērojot laikmetīgu, pozitīvu izglītības vidi un apgūstot izglītības valsts standartos noteikto mērķu sasniegšanu.