TAURUPES PAMATSKOLAS 2020./2021.m.g.

Mācību darba mērķis -  uz skolēnu centrēts  mūsdienīgs izglītības process, kas balstās uz skolēnu un skolotāju savstarpēju sadarbību pozitīvā un labvēlīgā izglītības vidē.

UZDEVUMI

1.     Pilnveidot metodisko darbu, radot jaunas sadarbības formas, lai realizētu kompetenču izglītībā izvirzītos mērķus.

2.     Veicināt skolēnu līdzdalību, atbildību un rīcību saskaņā ar saviem   pienākumiem un tiesībām mācību, audzināšanas un interešu izglītības darbā, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.

3.     Veicināt lielāku vecāku līdzatbildību par izglītojamo sekmēm un izglītības kvalitāti.

Audzināšanas darba prioritātes

  • Patriotiskā audzināšana un kultūrvēsturiskās vietas apzināšana, piederība savam pagastam, savai valstij Latvijai.
  • Drošība dažādās dzīves situācijās.
  • Prasmes iedzīvināt kompetenču izglītību.
  • Pašizaugsmes iespējas, būt un darīt.
  • Veselīga dzīves veida un fizisko aktivitāšu nozīmīguma aktualizēšana.
  • Prasmes būt lojālam, apzināties neformālās izglītības metodes.
  • Vērtību jēdzienu izpratne, būt atbildīgam pret sevi un citiem.
  • Vides ietekme uz veselību un personības attīstību.