2019./2020.m.g. Taurupes pamatskolas prioritātes:
1.Paaugstināt izglītības kvalitāti, nodrošinot mūsdienīgu mācīšanas pieeju dažādību, kas balstītas uz sadarbību un jēgpilnu mācīšanos.
2.Gatavoties skolas akreditācijai.   
Uzdevumi (sasniedzamais rezultāts)-
1)plānot un sadarbojoties skolotājiem virzīt skolēnus uz pašvadītu mācīšanos, nodrošināt kvalitatīvu, ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu,
2) motivēt un rosināt mācību priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību, kas balstās uz mērķtiecīgu mācīšanas  un mācīšanās procesa pilnveidošanu un efektīgas atgriezeniskās saites nodrošināšanu,
3) sekmīgi veikt skolas akreditāciju.
Veicamās darbības mērķa sasniegšanai
Izmantot radošas, inovatīvas starppriekšmetu  sadarbības metodes.
Pilnveidot mācību procesu, izmantojot modernās tehnoloģijas un digitālos materiālus, mācību ekskursijas.
Sakārtot skolas dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kontakti
Taurupe  e-pasts: taurupessk@ogresnovads.lv
Tālr.: 65031319 Direktore Lonija Pušmucāne

Filiāles
Meņģele Tālr.: 65029169  Vadītāja Olita Rudzīte
Mazozoli Tālr.: 65031958 Vadītāja Vera Gruzniņa

 .